0 Items - 0,00
 • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας

Η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων λειτουργεί Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) 25 ατόμων, σύμφωνα με την απόφαση 2194/19-12-2016 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Χίου από την 1/3/2018.

Στη συγκεκριμένη δομή παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης δραστηριοτήτων, υπό την επίβλεψη άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού, που συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση των αδυναμιών, όσο στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ατόμων με νοητική υστέρηση.

Σήμερα, η συνολική δυναμικότητα του Κ.Δ.Η.Φ. είναι στα 25 άτομα, εκ των οποίων τα 15 είναι ωφελούμενοι στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: <<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Δ.Η.Φ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ>> ΟΠΣ 5010578, του Άξονα Προτεραιότητας 2α <Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρωπίνου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση, κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων>> του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ>> 2014-2020.

Στο πλαίσιο του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες :

Α) Μεταφορά:

 • Μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδα

Β) Διατροφή:

 • Μεσημεριανό γεύμα, το οποίο παρασκευάζεται στο Φορέα.

Γ) Εκπαίδευση:

 • Πρόγραμμα Εργοθεραπείας που συμβαδίζει με τις ανάγκες του κάθε ωφελουμένου, με βάση το εξατομικευμένο πρόγραμμα του
 • Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινότητας
 • Εκμάθηση και ενδυνάμωση συμπεριφορών ατομικής υγιεινής και φροντίδας χώρων καθημερινής διαβίωσης
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας
 • Δημιουργική Απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης
 • Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης
 • Χειροτεχνίας
 • Κηπουρικής
 • Ζωγραφικής

Δ) Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας

 • Εξατομικευμένη παροχή ατομικών και ομαδικών συνεδριών φυσικοθεραπείας με βάση τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου

Ε) Συνοδευτικές Υπηρεσίες

 • Την προσέγγιση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της Ομάδας Στόχου
 • Την ενίσχυση των ικανοτήτων και των ατομικών δεξιοτήτων
 • Την καλλιέργεια ομαδικού – συνεργατικού κλίματος
 • Τη διαχείριση και την επίλυση των διαφωνιών
 • Την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Την καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας
 • Την ενημέρωση και την καθοδήγηση των περιθαλπομένων και των οικογενειών τους, σχετικά με τις συναλλαγές τους με Δημόσιους Φορείς.
 • Την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα μέλη των οικογενειών των περιθαλπομένων.
 • Την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης-κατάρτιση ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων μέσω:
  • Εφαρμογής προγραμμάτων που αποσκοπούν στην απόκτηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας
  • Εφαρμογής προγραμμάτων που παρέχουν δυνατότητες εκπαίδευσης
  • Ανάπτυξης δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια κοινωνικής συμπεριφοράς-κοινωνικοποίησης
  • Προγραμμάτων δράσεων ανάπτυξης συνεργασίας-καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος με την ομάδα και την ευρύτερη κοινότητα
  • Προγραμμάτων ενημέρωσης για κοινοτικές και κρατικές δράσεις που αφορούν στην ομάδα στόχο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1

Ο παρών Εσωτερικός  Κανονισμός αφορά την λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Χίου που προκύπτει από τον Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Ε.Γ.Α.Ν.Υ. και ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, την σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των υπηρεσιών της.

Άρθρο 2

Η προβλεπόμενη οργάνωση του «Κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» Χίου έχει ως απώτερο σκοπό να προσφέρει συμπαράσταση, ενημέρωση, πρόληψη, ψυχαγωγία και αποκατάσταση με υπηρεσίες ειδικής αγωγής  και θεραπευτικών προγραμμάτων σε άτομα με νοητική υστέρηση ενώ συγχρόνως θα απασχολεί τους ωφελούμενους κατά τη διάρκεια της ημέρας με ομαδικά και με ατομικά προγράμματα.

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 3

Σκοπός του κέντρου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας κάθε ωφελούμενου, μέσα από  την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών:

 • δημιουργικής απασχόλησης
 • φροντίδας
 • υποστήριξης
 • ψυχαγωγίας
 • κοινωνικοποίησης
 • ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

 

Σημαντική επίσης είναι μέριμνα για την εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση και η υποστήριξη στην πορεία των ωφελουμένων προς την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 4

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Xίου εδράζεται στο Νεχώρι Χίου, διαθέτει άδεια ίδρυσης βάσει της 1281/19/9/2016 απόφασης της Διεύθυνσης Δημ. Υγείας & κοινωνικής μέριμνας της Περιφερειακής ενότητας Χίου και άδεια λειτουργίας βάσει της 2194/19/12/2016 απόφασης της ίδιας υπηρεσίας. Η λειτουργία διέπεται από την Υπουργική Απόφαση Π4α οικ. 4633/1993 – ΦΕΚ 789/Β/6-10-1993 και εποπτεύεται από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Α.Ν.Υ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 5

Οι υπηρεσίες που λειτουργούν καθημερινά στο ΚΔΗΦ Χίου είναι:

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΗΦ

Το τμήμα αποτελείται από τον επιβλέποντα ιατρό, τον επιστημονικό σύμβουλο και την κοινωνική λειτουργό και επιβλέπει και συντονίζει την παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους . Παρεμβαίνει όταν δεν γίνεται σωστή τήρηση του ημερήσιου προγράμματος και εισηγείται στο ΔΣ της Ε.Γ.Α.Ν.Υ για τις ελλείψεις . Επίσης έχει την ευθύνη της αξιολόγησης των περιστατικών , της επικοινωνίας με την οικογένεια και της ρύθμισης των μετακινήσεων.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το τμήμα αποτελείται από τους θεραπευτές και το βοηθητικό προσωπικό όπως περιγράφεται στην Υ.Α 4633/1993. Ο αριθμός του βοηθητικού προσωπικού μπορεί και μεταβάλλεται ανάλογα τον αριθμό των ωφελουμένων και την βαρύτητα των περιστατικών , με εισήγηση του τμήματος Σχεδιασμού και επίβλεψης της Λειτουργίας του ΚΔΗΦ προς το ΔΣ.

Οι εσωτερικές δραστηριότητες  αποτελούνται από καθημερινές ομάδες εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης όσο και ατομικά προγράμματα:

Ομάδες Αυτόνομης Διαβίωσης (εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση, ατομική υγιεινή, οικοκυρικά κ.α.)

Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας.

Εργοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία

Σωματική Άσκηση

Χειροποίητες Κατασκευές

Ψυχαγωγία και ομαδικό παιχνίδι

Δημιουργική Απασχόληση (χειροτεχνίες, μουσική )

Οργάνωση και πραγματοποίηση εορτών – εκδηλώσεων, τήρηση εθίμων .

Οι εξωτερικές δραστηριότητες  περιλαμβάνουν:

Αθλητικές δραστηριότητες

Έξοδοι σε αναψυκτήρια και την τοπική αγορά

Παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων

Επισκέψεις σε αρχαιολογικά μνημεία, μουσεία και άλλα  τοπικά αξιοθέατα

Εκδρομές

Επισκέψεις παραγωγικές μονάδες

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τα παζάρια του φορέα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 6

Το προσωπικό αποτελείται από τις ειδικότητες που θέτει το Π4α οικ. 4633/1993 ΦΕΚ 789/Β/6-10-1993. Επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε ιατρός με ειδικότητα ψυχίατρος/νευρολόγος που τοποθετεί με απόφαση το Δ.Σ της Ε.Γ.Α.Ν.Υ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 7

Ψυχίατρος: είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του κέντρου, εποπτεύει το προσωπικό και αναφέρεται στο Δ.Σ. Εκτελεί τα καθήκοντα του ιατρού, τηρεί το ιατρικό αρχείο, συνταγογραφεί και συντονίζει την επιστημονική ομάδα.

Ψυχολόγος: παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους ωφελούμενους και στις οικογένειες αυτών, είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό του δραστηριοτήτων του κέντρου και συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα.

Κοινωνική Λειτουργός: είναι υπεύθυνη για την τήρηση των ατομικών φακέλων, διαμεσολαβεί ανάμεσα στην οικογένεια,την δομή και τις υπηρεσίες, συντονίζει την διασύνδεση με την κοινότητα και συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα.

Εργοθεραπεύτρια: σχεδιάζει και εκτελεί τις εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις, κάνει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, είναι υπεύθυνη για την τήρηση του καθημερινού προγράμματος και συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα.

Φυσικοθεραπεύτρια: υλοποιεί τις ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και πράξεις για την σωματική βελτίωση και την αποθεραπεία τραυμάτων και δυσκολιών και συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα.

Βοηθός νοσηλευτή: παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες, συνεργάζεται με τον ιατρό και φροντίζει για τα φαρμακείο και την αγωγή των ωφελουμένων.

Γραμματέας: έχει την διοικητική ευθύνη τήρησης όλων των εγγράφων που αφορούν την λειτουργία του κέντρου, των φακέλων με τα απαραίτητα δικαιολογιτικά, την επικοινωνία με τους δημόσιους φορείς και παρόχους καθώς και με τις οικογένειες των ωφελουμένων για πληροφόρηση και ενημέρωση.

Οδηγός: έχει την ευθύνη για την μεταφορά των ωφελουμένων, την ορθή χρήση των οχημάτων, την ενημέρωση για την κατάσταση και συντήρηση αυτών.

Συνοδός: φροντίζει για την ομαλή και ασφαλή επιβίβαση,αποβίβαση και εποπτεία κατά την μεταφορά και διανομή των ωφελουμένων.

Βοηθητικό προσωπικό: έχει την ευθύνη για την επιμέλεια και καθαριότητα του χώρου, την παροχή του γεύματος και την κάθε είδους φροντίδα προς τους ωφελούμενους.

Άρρενας μεταφορέας ασθενών: βοηθάει κατά την άφιξη και αναχώρηση των ωφελουμένων καθώς και σε όλη την διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος υποστηρίζει κάθε μεταφορά των ωφελουμένων είτε εντός είτε εκτός του κέντρου.

Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων εργασίας του ΚΔΗΦ και σύμφωνα με την ΥΑ.  4633/1993 περιγράφονται παρακάτω

α/α Ειδικότητα Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΟΡΓ/ΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 Ψυχολόγος Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής  Σχολής ψυχολογίας.

Ειδικά προσόντα: α) Πενταετή προϋπηρεσία σε θέση διευθύνοντα σε δομή παροχής υπηρεσιών σε άτομα με νοητική υστέρηση στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα.

1
2 Ψυχίατρος Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Ιατρικής Σχολής  .

Ειδικά προσόντα: α) Προυπηρεσία  σε θέση συνεργάτη σε δομή παροχής υπηρεσιών σε άτομα με νοητική υστέρηση στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα..

1
3 Φυσικοθεραπευτής Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο ΤΕΙ, φυσικοθεραπείας ημεδαπής ή αλλοδαπής Σχολής.

Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Προυπηρεσία.

1
4 Γραμματέας Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) χειρισμός Η/Υ

1
5 Εργοθεραπευτής Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ή απολυτήριο ΤΕΕ

Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους

1
6 Κοινωνικός Λειτουργός Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής 1
7 Οδηγός Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή τριτάξιου γυμνασίου ή κατώτερης τεχνικής σχολής.

Επαγγελματικό δίπλωμα χειρισμού επιβατικού οχήματος σε ισχύ. Ηλεκτρονική κάρτα οδηγού.

Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους

1
8 Βοηθός νοσηλευτή. Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ή απολυτήριο ΤΕΕ

Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους

1
9 Προσωπικό Καθαριότητας

Υ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή τριτάξιου γυμνασίου ή κατώτερης τεχνικής σχολής.

Ειδικά προσόντα: Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος.

1
10 Συνοδός Τυπικά προσόντα   Απολυτήριο ΙΕΚ φροντίδας προσώπων που χρήζουν βοηθείας ή Λυκείου.

Ειδικά προσόντα    Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση.

1
11 Αρρενας μεταφορέας ασθενών Τυπικά προσόντα. Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής. 1

Όποιες από αυτές τις ειδικότητες απασχολούνται ήδη στον φορέα θα εξυπηρετούν και τις ανάγκες του ΚΔΗΦ.

*Κάθε άλλη ειδικότητα που τυχόν θα απασχοληθεί στο κέντρο, θα εκτελεί το έργο που αφορά την ειδικότητα η οποία θα περιγράφεται στην σχετική σύμβαση και θα συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα κατά περίπτωση.

Για κάθε θέμα, περιστατικό και πρόβλημα που θα προκύπτει κατά την εξέλιξη του ημερήσιου προγράμματος και θα αφορά ωφελούμενο ή διαδικασία ο κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στο υπεύθυνο που προϊσταται αυτού όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα παρακάτω.

O σκοπός λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας είναι η παροχή υπηρεσιών παραμονής και διημέρευσης ατόμων που πάσχουν από Nοητική Yστέρηση. Στο σκοπό λειτουργίας περιλαμβάνεται επιπλέον και η επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση καθώς και η υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση στεγάζεται σε κτίριο 420 τ.μ. και αποτελείται από:

 • Αίθουσα αναψυχής – συγκεντρώσεων: Αποτελεί έναν ενιαίο χώρο, ο οποίος είναι κατάλληλος για την παροχή ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών, ψυχοκινητικών, αθλητικών υπηρεσιών κλπ.
 • Χώρος εργοθεραπείας – απασχόλησης: Ο χώρος αυτός αποτελεί τμήμα της αίθουσας αναψυχής – συγκεντρώσεων, όπου παρέχονται υπηρεσίες με σκοπό την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων των ΑμεΑ, τη συντήρηση πρακτικών γνώσεων, τη βελτίωση του επιπέδου αυτοεξυπηρέτησης και αυτοσυντήρησης, τη δημιουργική απασχόληση των φιλοξενούμενων από έμπειρους εργοθεραπευτές.
 • Χώρος άσκησης – φυσικοθεραπείας: Στο συγκεκριμένο χώρο παρέχονται ατομικές ή ομαδικές υπηρεσίες με σκοπό την άθληση, τη μυϊκή ενδυνάμωση καθώς και την αποβολή εντάσεων – εξάρσεων μέσω της άσκησης, που επιφέρει ψυχική ηρεμία και ανάταση της διάθεσης των ΑμεΑ.
 • Χώροι υγιεινής ΑμεΑ: με μπανιέρα, ντουζιέρα και 6 W.C.
 • Γραφείο Ιατρού: Πλήρως εξοπλισμένος χώρος σε ικανοποιητική απόσταση από την αίθουσα ψυχαγωγίας ούτως ώστε, οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Ιατρό να μην παρεμποδίζονται από τυχόν οχλήσεις.
 • Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας: Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την αίθουσα ψυχαγωγίας – συγκεντρώσεων με άμεση οπτική επαφή. Στο συγκεκριμένο χώρο παρέχονται Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και λειτουργεί και σαν χώρος συνεντεύξεων.
 • Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης: Ο χώρος αυτός βρίσκεται στην πλησιέστερη θέση σε κοντινή επαφή από το χώρο εισόδου του Κέντρου ούτως ώστε να είναι άμεση και ανεμπόδιστη η επικοινωνία των ΑμεΑ με αυτόν.
 • Χώρος ησυχαστηρίου: Στο συγκεκριμένο χώρο ο οποίος βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την τουαλέτα ΑμεΑ, παρέχεται δυνατότητα ανάπαυσης – ηρεμίας σε φιλοξενούμενους που έχουν ανάγκη λόγω κόπωσης, συναισθηματικής εντάσεως που τυχόν τους διακατέχει, πάντα υπό την επίβλεψη εργαζόμενου – επιμελητή.
 • Παρασκευαστήριο προγεύματος: Παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα και φυλάσσονται μερίδες γεύματος. Το κτιριακό συγκρότημα που στεγάζεται στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας διαθέτει άρτια εξοπλισμένο χώρο μαγειρείου, ξενοδοχειακών προδιαγραφών, καθώς και ενιαίο χώρο τραπεζαρίας.
 • Θέρμανση – Ψύξη: Το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα θέρμανσης – ψύξης, που καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους, εκτός του χώρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

Προσωπικό

Στο Κ.Δ.Η.Φ. παρέχουν τις υπηρεσίες οι κάτωθι ειδικότητες:

 • Ψυχίατρος
 • Ψυχολόγος
 • Κοινωνικός λειτουργός
 • Εργοθεραπευτής
 • Μουσικοθεραπευτής
 • Χοροδιδάσκαλος
 • Νοσηλευτής
 • Άρρεν Μεταφορέας
 • Γραμματέας
 • Οδηγός
 • Συνοδός
 • Καθαρίστρια
 • Λογιστής

Οι φιλοξενούμενοι γίνονται δεκτοί στο Κ.Δ.Η.Φ. με την εξής διαδικασία:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, από τον ίδιο ή από τους κηδεμόνες του. Απαραίτητα επισυναπτόμενα με την αίτηση ένταξης, είναι η δικαστική συμπαράσταση και η πιστοποίηση αναπηρίας. Η αίτηση ένταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας.
 2. Έλεγχος της Αίτησης για την τήρηση των τυπικών κριτηρίων.
 3. Αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου από την Διεπιστημονική Ομάδα του φορέα.
 4. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βασισμένη στην έκθεση της Διεπιστημονικής Ομάδας για έγκριση ή απόρριψη του ωφελούμενου από το Κ.Δ.Η.Φ.
 5. Ανακοίνωση της έγκρισης στον υποψήφιο ωφελούμενο και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας, δικαιώματα-υποχρεώσεις κλπ. Ακολουθεί περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης του ενοίκου στο Κ.Δ.Η.Φ.
 6. Κατά την περίοδο ένταξης του ωφελούμενου στο Κ.Δ.Η.Φ. εφαρμόζεται ένα στάδιο προετοιμασίας και αποδοχής.
 7. Επαναξιολόγηση του υποψηφίου και τελική έγκριση ένταξης στο Κ.Δ.Η.Φ.
 8. Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Με το δικαστικό συμπαραστάτη, συνάπτεται συμφωνία ένταξης στο Κ.Δ.Η.Φ., όπου αναγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ωφελουμένων της δομής. Με το Συμβόλαιο ο ένοικος δεσμεύεται να συμμετέχει στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της δομής, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την εξέλιξή του.

Εισάγετε τη λέξη-κλειδί