0 Items - 0,00
 • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Σκοπός

Περιγραφή σκοπών:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΜ 800314887

Στο Δήμο Χίου σήμερα Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 τα μέλη της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων (ΕΓΑΝΥ), προσήλθαν σε Γενική Συνέλευση και αποφάσισαν την τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, του ήδη τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας, το οποίο κατόπιν των παραπάνω τροποποιείται και κωδικοποιείται δια του παρόντος, ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1 – Σύσταση

Συμφωνείται και συνιστάται με το παρόν από τα άνω μέλη Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 2 – Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ (Ε.Γ.Α.Ν.Υ.)».

Άρθρο 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου. Με απόφαση των μελών της εταιρείας μπορούν να ανοιχθούν παραρτήματα ή υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή σε άλλες περιοχές τις Ελλάδας ή ακόμη και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις.

Άρθρο 4 – Σκοποί

Σκοποί της εταιρείας είναι η μέριμνα για την προστασία, περίθαλψη, διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση, σωματική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, ως και αποκατάσταση, κοινωνική προσαρμογή, ψυχαγωγία και ενασχόληση περί τα αθλητικά εφόρου ζωής νοητικά υστερούντων ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας, αμφοτέρων των φύλων, ανεξαρτήτως δείκτη νοημοσύνης αυτών, ατόμων κακοποιημένων ή απροστάτευτων ή οικονομικώς εξαθλιωμένων, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή εγκατάλειψης, καθώς επίσης πασχόντων από άνοια, Αλτσχάιμερ ή άλλων συναφών διαταραχών.

Προς επίτευξη των ως άνω σκοπών της η εταιρεία δύναται να δημιουργεί και να λειτουργεί χώρους φιλοξενίας, αποκατάστασης, διαβίωσης, διάγνωσης, περίθαλψης, εκπαίδευσης κλπ (ενδεικτικώς ειδικών σχολείων, ειδικών προστατευόμενων επαγγελματικών εργαστηρίων, ειδικών κέντρων εκπαίδευσης, ειδικών οικοτροφείων, διαμερισμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης, κέντρων διαβίωσης, κέντρων ημέρας, κέντρων κατάρτισης, γηριατρικών κλινικών, οίκων ευγηρίας κ.ο.κ.), εντός και εκτός της έδρας της και να προσλαμβάνει ή και να συνεργάζεται με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο να απασχολείται στους ως άνω χώρους. Ο τρόπος λειτουργίας του κατά περίπτωση χώρου φιλοξενίας ή κέντρου εκπαίδευσης ή διαβίωσης καθορίζεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών της εταιρίας, η οποία εγκρίνει και τους τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς αυτών κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω η εταιρία δύναται προς πραγμάτωση των σκοπών της να συμβάλλεται ή άλλως να συνεργάζεται με σωματεία, ιδρύματα ή οργανισμούς αντίστοιχου σκοπού στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων ή εκκλησιαστικών αρχών και κυβερνητικών ή και μη κυβερνητικών οργανισμών- της ημεδαπής ή της αλλοδαπής-, οι οποίοι έχουν συναφές προς τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρίας αντικείμενο δραστηριότητας και δύνανται να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών αυτών. Τέλος η εταιρία δύναται να διοργανώνει δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. διαλέξεις, σεμινάρια, προβολές, συναυλίες, θέατρο, εκδόσεις συγγραμμάτων κ.α.), που σκοπό έχουν την κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία των νοητικώς υστερούντων ατόμων, την επιμόρφωση, εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών και προσωπικού, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 5 – Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 6 – Εισφορές

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800€), στο οποίο συμμετείχαν με εισφορές εξίσου όλοι οι εταίροι, δηλαδή από εκατό ευρώ (100€) κάθε εταίρος.

Η ετήσια εισφορά των μελών της εταιρίας θα αποφασίζεται από το Δ.Σ.

Η εισφορά αυτή καταβάλλεται είτε ολόκληρη στην αρχή κάθε έτους είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μία κάθε εξάμηνο.

Κάθε νέο μέλος που θα μετέχει στην εταιρία πρέπει απαραίτητα να καταβάλλει το ποσό αυτό της εισφοράς.

Η Γενική Συνέλευση των μελών μπορεί να ορίζει μεγαλύτερη εισφορά από αυτήν που όρισε το Δ.Σ.

Άλλοι πόροι της εταιρίας μπορεί να προέρχονται:

 1. από συνδρομές των μελών της
 2. από επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις ή δωρεές
 3. από εισπράξεις εκδηλώσεων
 4. από συνδιοργανωθείσες με ΟΤΑ ή άλλους φορείς δράσεις
 5. Από εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών ή εντύπων γενικότερα
 6. από άλλες νόμιμες δραστηριότητες.

Η εταιρία ως μη κερδοσκοπική δεν διανέμει κέρδη στα μέλη της ούτε κατά την λειτουργία της ούτε κατά την διάλυση της. Ευθύνεται η ίδια για τα κέρδη της και όχι τα μέλη της, τα οποία ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7 – Μέλη/Είσοδος/Αποχώρηση

Νέο Μέλος της εταιρίας μπορεί να γίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι α) γονέας,β) κηδεμόνας, γ) δικαστικός συμπαραστάτης, ή δ) συγγενής α’ βαθμού εξ αίματος ατόμου νοητικά υστερούντος, που συμφωνεί με τους σκοπούς της εταιρίας και το καταστατικό της, εφόσον ζητήσει τούτο με αίτηση του στο ΔΣ της εταιρείας, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα τη συμφωνία του προς το καταστατικό. Πέραν των ανωτέρω το ΔΣ δύναται να εγκρίνει την εγγραφή και συγγενών α’ βαθμού εξ αγχιστείας με αιτιολογημένη απόφασή του.

Οι αποφάσεις του ΔΣ για την εγγραφή νέων μελών θα είναι πάντα αιτιολογημένες και θα επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών η οποία εγκρίνει την είσοδο του στην εταιρία αποφασίζοντας κατά την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Δύο φορές κάθε χρόνο, στις τακτικές συνελεύσεις, θα συζητιούνται από την Γενική Συνέλευση οι αιτήσεις συμμετοχής στην εταιρία των υποψηφίων αυτών μελών. Από την υποβολή του αιτήματος και τη σχετική απόφαση του ΔΣ ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες και τυχόν συνεδριάσεις των μελών της εταιρείας χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου σε ψηφοφορίες μέχρι την έγκριση της εγγραφής του από τη ΓΣ.

Κάθε μέλος υποχρεούται να συμβάλει, ανάλογα με τις δυνατότητες του, στην εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας, να συμμετέχει στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που οργανώνονται από αυτήν, να καταβάλει ανελλιπώς τις ετήσιες εισφορές και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.. Τα μέλη που δεν θα παρευρεθούν σε δύο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, θα διαγράφονται.

Τα μέλη που εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, λαμβάνουν το λόγο για κάθε ζήτημα, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν» μετά από εξάμηνο, και του «εκλέγεσθαι» στην διοίκηση μετά την παρέλευση έτους από την εγγραφή τους.

Τα νομικά πρόσωπα μέλη της εταιρείας μετέχουν στις εργασίες του, δια του, σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσώπου τους ή και δι’ άλλου φυσικού προσώπου που ορίζεται από το Δ.Σ τους.

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την εταιρία, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεση του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, τουλάχιστον δύο μήνες πριν την αποχώρηση του.

Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφονται τα χρήματα με τα οποία ο αποχωρών εταίρος συμμετείχε στην διαμόρφωση του κεφαλαίου της εταιρίας.

Άρθρο 8

Για προσλήψεις προσωπικού αρμόδιο είναι το ΔΣ. Τα μέλη της εταιρείας ή οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών δύνανται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της να προσληφθούν ως υπάλληλοι της με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου ή να παρέχουν σε αυτήν τις επαγγελματικές υπηρεσίες τους έναντι αμοιβής.

Η ανωτέρω δυνατότητα δεν παρέχεται σε άτομα των οποίων συγγενής πρώτου βαθμού εργάζεται (ή συνεργάζεται έναντι αμοιβής) ήδη στην εταιρεία.

Άρθρο 9 – Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο, μία στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και μία στο δεύτερο και έκτακτα όταν το ζητήσει το ½ των μελών. Οι προσκλήσεις για τη Γενική συνέλευση παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα μέλη, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στις συνεδριάσεις μετέχουν όλα τα μέλη της εταιρίας.

Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη της εταιρίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, επαναλαμβάνεται η Συνέλευση μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, όσες φορές χρειαστεί, έως ότου επιτευχθεί απαρτία.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων από τα μέλη και καταγράφονται οι απόψεις της μειοψηφίας.

Όταν προκύπτουν δεκαδικές μονάδες, λαμβάνεται υπόψιν ο πλησιέστερος ακέραιος.

Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται εντός του Δήμου Χίου, εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιείται ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να προβαίνει σε διάφορες ενέργειες, διαχειριστικές ή άλλες, σχετικές με τις υποθέσεις της εταιρίας.

Η ΓΣ ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της εταιρείας. Αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η ΓΣ:

 1. να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ
 2. να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
 3. να εκλέγει τα μέλη του ΔΣ
 4. να αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών
 5. να αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού
 6. να αποφασίζει για τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 10 – Διοίκηση/Εκπροσώπηση

Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τριετία με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση.

Την ευθύνη για την εκλογή αυτή έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. πριν από την ψηφοφορία. Τα ονόματα όσων από τα μέλη θέλουν να είναι υποψήφια τοποθετούνται σε ενιαία λίστα. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει έως τρεις υποψηφίους.

Εκλέγονται οι πέντε που λαμβάνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Από αυτούς ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρίας, οι θέσεις του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία και του Μέλους λαμβάνονται κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των νεοεκλεγέντων μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τις ανωτέρω ψηφοφορίες θα διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων προσώπων.

Κατά την ανωτέρω διαδικασία εκλέγεται και ένας εκπρόσωπος της εταιρείας σε δευτεροβάθμια όργανα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι και ένα εκ των ήδη εκλεγμένων μελών του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο, έκτακτα όποτε το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη του και αποφασίζει για όλες τις ενέργειες λειτουργίας και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των εταιρικών σκοπων λειτουργώντας στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Γενικής Συνέλευσης. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρίσταται υποχρεωτικά ένα άτομο από το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας έχων την ειδικότητα ψυχολόγου, ψυχιάτρου ή εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής το οποίο δικαιούται να παρεμβαίνει, να εισηγείται και να κάνει προτάσεις κατά την κρίση του.Οι παρεμβάσεις, εισηγήσεις ή προτάσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη από το ΔΣ.

Το Δ.Σ. αναλαμβάνει τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας. Σ’ αυτό ανήκουν όλες οι αποφάσεις που αφορούν κάθε θέμα που θα προκύψει, καθώς και η ενέργεια κάθε πράξεως που έγκειται στη φύση και στο σκοπό του, εκτός από εκείνες, τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό, έχουν δώσει αρμοδιότητα στη Γενική Συνέλευση αυτή μόνη να αποφασίζει.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το ΔΣ προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό που θα πλαισιώσει τους ξενώνες, τα οικοτροφεία, σχολεία και γενικά τις δομές και τα προγράμματα της εταιρείας, καθορίζοντας παράλληλα τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους. Επίσης, καθορίζει τις δαπάνες, υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και αποδέχεται τις δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές που τυχόν θα προκύψουν. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσωπήσεως στα διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλες οργανώσεις. Προβαίνει επίσης στη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του, ή άλλων συλλογικών οργάνων (όπως ομάδων εργασίας κλπ) από μέλη αυτού ή από μέλη της εταιρείας ή από τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Το Δ.Σ. δύναται, με ειδικές αποφάσεις που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα ειδικά επιλεγμένα μέλη του.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Όλες οι θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθες.

Άρθρο 11 – Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Τραπεζικών Ασφαλιστικών Ταμείων και κάθε άλλης νόμιμης αρχής. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Ο Πρόεδρος δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του, υπογράφει έγγραφα, συμβάσεις, χρηματικά εντάλματα, λογαριασμούς, επιταγές κ.λ.π.

Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει κατά περίπτωση μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο πρόσωπο προκειμένου να ενεργήσει για λογαριασμό της εταιρίας.

Άρθρο 12 – Γραμματέας

Ο Γραμματέας τηρεί το βιβλίο των πρακτικών των Συνελεύσεων των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρεί τη σφραγίδα και την αλληλογραφία της εταιρίας, καθώς επίσης και πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

Άρθρο 13 – Ταμίας

Ο Ταμίας διατηρεί τα οικονομικά της εταιρίας και λογοδοτεί στη Συνέλευση κάθε χρόνο για την διαχείριση τους. Εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που δικαιούται η εταιρία ή προορίζεται για την εταιρία και εκδίδει απόδειξη είσπραξης, την οποία υπογράφει ο ίδιος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε ένταλμα πληρωμής της εταιρίας προς τρίτους ή άλλους δικαιούχους και κάθε απόδειξη παροχής υπηρεσιών της εταιρίας προς οποιονδήποτε.

Άρθρο 14

Η εταιρία λύεται με καταγγελία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 767 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.

Μετά τη λύση ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Καθήκοντα εκκαθαριστικών ασκούν τα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτος με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει με απόφαση της και για σπουδαίο λόγο να γίνει η εκκαθάριση ή να αντικατασταθούν οι εκκαθαριστές από δύο Ελεγκτές Λογιστές (ή ορκωτούς λογιστές) καθορίζοντας και την αμοιβή τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση και σε τυχόν έλλειψη ομοφωνίας της Γενικής Συνέλευσης, διορίζεται εκκαθαριστής ή αντικαθίσταται από το δικαστήριο.

Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις των άρθρων 781 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.

Μετά την διάλυση και πλήρη εκκαθάριση της εταιρίας, πληρωμή όλων των χρεών της, καθώς επίσης και επιστροφή στα εναπομείναντα μέλη της του ποσού του κεφαλαίου με το οποίο αυτά συμμετείχαν στη διαμόρφωση του κεφαλαίου της εταιρίας, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο  βρεθεί στην κυριότητα της εταιρίας, περιέρχεται στον Οίκο Αγάπης Νήσου Χίου και αν δεν υφίσταται αυτός περιέρχεται στην Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρρών και Οινουσσών και αν δεν αποδέχεται αυτή περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 15 – Ισολογισμός/Βιβλία

Ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από την πρώτη τακτική ΓΣ της εταιρείας.

Βιβλία που τηρούνται στην εταιρία είναι, εκτός από τα οριζόμενα από το νόμο, και:

 • Το Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ
 • Το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
 • Το Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας
 • Το Μητρώο Μελών

Άρθρο 16 – Κανονισμοί

Με απόφαση του ΔΣ και έγκριση της ΓΣ μπορεί θα καταρτίζονται: Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας, Κανονισμοί Προσωπικού και Κανονισμοί Διαχείρισης, για κάθε δομή που ιδρύει και λειτουργεί η εταιρεία και με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 17 – Τελικές Διατάξεις

Δεν θεωρείται ως πράξη αντιτιθέμενη στα συμφέροντα της εταιρίας η συμμετοχή μέλους της με οποιαδήποτε μορφή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής του στη διοίκηση τους.

Για όποιο θέμα δεν ρυθμίζεται από το παρόν, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 επόμενα). Τροποποίηση του παρόντος γίνεται μόνο με τις νόμιμες διαδικασίες.

Η παρούσα τροποποίηση καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ (Ε.Γ.Α.Ν.Υ.)» συμφωνήθηκε μεταξύ των μελών αυτής σε συνέλευση τους στο Δήμο Χίου σήμερα και υπογράφεται από αυτά όπως ακολουθεί.

 

Χίος, 23 Ιανουαρίου 2016

Τα μέλη-εταίροι

Εισάγετε τη λέξη-κλειδί